www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 26

srî râmmajî

srî mahârâmjâdhirâja salâmatî

arajadâsatî karâmra mîtî mâha sudî 3 bâra budhavâra kî lîkhî hajurî bhejî chai tî sau sârî hakîkatî araja pahucî hoyalî jî |

srî mahârâmjâdhirâja salâmatî - âgai to dhâya-bhâi ruparâmma kai sâthi bîjai syamghajî ko mahaila solamkhanîjî hîdonî gaï thî ara abai râthorî ratalâma-vâlî kî betî oru bhî hîdonî ko calâi jî | ara rughanâtha syamgha catrabhujavata vâgai. lâra dîyâ jo i nai bhî le jâvom taba rânî kahî jo hu hîdonî koi jâu nahî na ratalâma jâu âbairî jâugî mahârâmjâjî munai khâbâ nai dehalâm | ara tîna dîna tâi bhukhî rahî ara bahota hatha kîyâ so jânî the to yo hai jo vai rajaputa hîdonî le jâilâm ara jai kadâcî âbairî âvai to srîjî mharavânagî phuramâvailâ jî |

srî mahâmmjâjî salâmatî - mahîno savâ huvo so mhe râtî dîna lâgo rahai gharî yeka ughâra karai nahî so uta baila vâ ghorâ vâ âdamî bahota muvâ sau araja pahucâvâm mai âvai nahî jî ara nâja kî bhî rasata pahucai nahî so judî u-ra-(-) sau nîrakha kî araja pahucailî jî |

srî mahâmmjâjî salâmatî - garu kî khabarî lasakara mai yaha hai jo nâhanî kâ râmjâ kî hada sau to nîkasî ara nâhanî kâ râmjâ parai aura rojâm (sic! i.e. râjom) kî hada chai so uthai gayo | ara nâhanî kâ râmjâ kî mâ usa râmjâ bhî bahaina thî so vâm usa râmjâ kai gaï ara usa ko kahâm jo merâm betâ ko pâtasâhajî nau rokyâm so muvâ hî chutaigâm so mai tuma uparî marugî | taba nâhanî kâ râmm kâ logâ vâ usa râjâm kâ logâm mîlî ara talâsa kîyâm so garu yeka khohale mai pâyâm | so donyau râmjom kî phoja sau usa khohale mai larâi hoya hai pîthî pîchai barapha kâ dugara hai | so bhâjî jâbâ nai jâyagâ nahî ara pâtasâhî phoja barapha kai sababa jâya sakai nahî so donyaummjom sau pâtasâhajî kî nîpata tâkîda chai | so koi to kahai hai jo pakaryâ vâ koi kahai hau jo abai pakaraigâ | so thîka parailo so pâchâm the araja likhaulo jî |

srî mahârâmjâjî salâmatî - âjî isa pâtasâhî nai rusatama dîla kâ mâmalâ bahota tejî hai ara pâtasâhajî nîpata mheravâna hai ara usa kâ subhâva srî mahârâmjâjî nai mâmluma chai pâca hajâra asavârâm kî phoja sau sîhanamda kî trapha (sic!) nai jâya chai so pana me-su-(--) karai sîtâba lasakara bârai nîkasau |

srî mahârâmjâjî salâmatî - râjâm râja syamgha rupanagara-vâlai sâhîjâdâm ajîma sânajî kâ doya nîsâna - yeka to mahârâmjâ ajîta syamghajî kai nâva vâ yeka srîjî kai nâva vâ doya hasabala amara hakîma salema kî mahora sau jî | mâlapurâm kâ gâvâ mai sau khamgâravatâ kî gaddhahâi devâsaravâra kâ gâmm mau so gorâ kî gaddhahâya kâdhî de he so ye karâmyâ chai jî | so bhamdârîjî saravâra kâ gâmvâ kai vâsatai mahârâmjâ ajîta syamghajî nai arajadâsatî karî chau | taba râmja syamghajî donyau nîsâna vâ hasabala amara vâ bhamdârî jî kî arajadâsatî kî nakala bamdâ pâsî bhejî jî i mâphîka the bhî mahârâjâjî nai lîkhî dyauha so bamdâ kî arajadâsatî lîkhâya vâkâ mutasadî le gayâ chai so hakîkatî araja pahucai jî |

srî mahârâmjâjî salâmatî - mahaimada sâba hâjarî jalebu munasabadâra pâtasâhî kî jâgîra praganâ mojâvâdî mai dâmma yeka lâkha sâta hajâra pâvai chai so ina kai vâsatai âgai bhî bamdai phuramâye navâba khânakhânâ vâm mahâmbata khâmjî kau arajadâsatî doya cyârî âgai karî chî so javâba inâyata na huvo | abai navâba khâmakhânâ vâ mahâbata khâm bamdâ saum phuramâvai hai jo jâgîra abu mahaimada kîlâdâra kî ijârai lîi chai tî mâphîka ina ke païsau kî nîsâ karom ara jai ina kî jâgîra ina kâ mutasadyâ nai so pîchai to râmjînâmâ magâvo ye pâtasâhî khâsa jaleba mai câkara hai ara bâra bâra araja pahucâvai hai |

srî mahârâjâjî salâmatî - mutasadi hajuri kânai hukama hoya jo mutasadî majakura kâmnai jâgîra mai amala dîyo hoya to vâko râmjînâmmo lîkhâya bamm kanai bhejaijyau navâbâm kî nîjarî gujarâmm jî | ara jai sarara (?) mai lîi hoya to païsâ yanâyata hoya jî | ina paiso kau vâsatai bamdâ sau vâ pacolî jagajîvana dâsa nai nîpata kasâyalo chai jî ara sâga hoyalâ jî | navâba khâm khânakhâmnâ (sic!) pacolî jagajîvana dâsa nai phuramâi jo mai tuma ko âgai phuramâyâ thâm so tumhâmrai kyâ javâba âyâm | taba jagajîvana dâsa araja karî jo merai to kucha jâmba âyâ nahî | taba phuramâyâ jo tuma donyau mîlî sîtâba javâba magâvo so araja lîkhî chai jî | so javâba sîtâba inâyata hoya jî |

srî mahârâmjâjî salâmatî - navâba khâm jihâm bahâdara mîtî mâha sudî 6 nai bamgâlâ kî subâdârî hui jî | so jî hî dîna kuca karî gayâ jî ara bamdâ sau phuramâvai the jo râmjâjî kâ ina dîno mai âvanâ hotâm to hamârâ mîlanâ hotâm so hamârî duvâm lîkhabo kîjyau | ara bamdâ râmjâ râmja syamghajî kai gayâ thâm ara râmjâ kî hada sau garu bâharî gayâm ara nâhanî kâ râmjâ kî hada parai kosa 80 pahâra mai hai so hâthî âvanâ kathanî hai ara pâtasâhî mai yâm khabarî hai jo âjî sabâ mai pakaryâ âvaigâm so âyâ araja likhaulo jî |

srî mahâmmmjî salâmatî - navâmba khânakhâmnâ kai gujarâta sau jorî kâsîdâm kî âi taba navâba kâsîdâ ko hajurî bulâya puchyâm jo râmjâ kahâ hai taba kâsîdâ araja karî jo hama âbairî hoya âye so râmjâjî âbairî sau kuca kîyâm ara bhâbharâm kai mutasalî derâm chai ara âbairî mai holî khelabâ kî tayârî karâi chai taba navâba kâsîda mahâbata khâjî pâsî bhejyâm sau navâba mahâmbata khâjî so bhî kâsîdâ ihî bhâtî araja karî taba mahâbata khâjî pîra mahaimada khajânacî ko bamm pâsî bhejyâm jo yâ kyâ khabarî hau (sic!) taba bamdâ kai nâva paravâno phârasî inâyata huvâm thâ so bajanasî dîkhâmm jo hamârai to yâ khabarî âi hai jo mahârâmjâ sîtâba hajurî âvai hai ara kâsîda khîlâpha araja pahucâvai chai | taba navâmba phuramâi jo tuma râmjâjî ko pherî tâkîda lîkha dyauha so mâphika hukama navâba kau araja pahucâi chau jî | so âbairî jânâm manâsaba nahî jî pharada vâkâ kî ararajadâsatî (sic!) mai bhejîm chai | so darabâra kî hakîkatî mâluma hoyalî jî | mîtî mâha su. 11 sam. 1767 |||||