www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 109

||:|| srî râmajî sahâyam

||:|| mahârâjâ salâmata - âge arajadâsata bhejî hai tyâm sum samâcâra mâluma huvo hosî | mahâbata khâmjî sâpha javâba dîyo taba bhamdârîjî sâha kudaratulâ ke dere râvatî kharî kara jâya rahâ kudaratulâjî sum kahî ja mhâbata khâmjî to sâpha javâba dîyo mhâm ko kola to pâtisâhajâdâjî sum hai taba kudaratulâjî kahî mhâbata khâmjî nai bulâyo sâhajâmdâjî sum araja karai taba kahî mhâbata khâmjî to sâhajâdâ pâsa bhî i kâmma ke vâsate na âve taba kudaratulâjî navâba ne ruko likho the sâhajâdâjî pâsa âyo mhe the mîla sâhajâdâjî sum mîla masalhata kara thaharâsâm | taba kâtî bada 9 budhavâra câra gharî dîna rahâm mhâbata khâmjî sâhajâdâ pâsa âya gharî doya khîlavata rahî | mhâbata khâmjî sum pâtisâhajî kâtî bada 8 ne phuramâyo tho su saba araja kî taphasîla to âge arajadâsata kî hai tî para sâhajâdaijî kahî mhâm sum va pâtisâhajî sum radabadala hui | jada mhe araja kî ajîta sigha ne barâra dîjai râjâ jai sigha nai puraba bhejajai su pahalî to kabula kî phera amîrala umarâva barâra kî kabula na kî | taba pâtisâha bhî phîra gayâ su bohata guphatago hamârai pâtisâha ke hui | taba me dekho kahî taraha nahî mâmne | taba mai araja kî tîna câra barasa su-lammâ (?) kî taraha calî ga jîhî bhâta calâyâ jâjai to yâm kî araja hai su hî kabula kîje nhî | to mu ne bîdâ kîje hum tabîha karasum kai jahâ hukama hoyalo tahâm jâyalo | jada to hajarata bhí tesa huvâ mhâre hajarata ke bâtâm me rasa na raho hum bhî cupa hoya raho hajarata bhî cupa hoya rahâ | savâra huvâm thâm sum adâlata me kahano tho so kaho su donu râjâm ne aika thora to haragaja râkhe nhî | ara ajîta sigha mâlavâ câhe su jahâm sâha kâ subâ he kumkara hai | ara gujarâta câhe su hajarata dai nhî barâra amîrala umarâva de nhî | tîsa kâ kâ karanâm | aba tuma araja karo vakîla kahai hai | so taba mahâbata khâmjî araja kî mhârî to kudarata nhî ja hum vakîlâ kî jubânî araja karum | doya tîna bâra sâhajâdejî kahî pana mahâbata khâmjî to kabula na kî | gharî dîna raho taba mahâbata khâmjî bâre nîkalâ | kudaratulâjî bhî bâre nîkalâ rojâyatâ (?) thâ so derâm gayâm | kâtî bada 10 mahâbata khâmjî bhî ye smâcâra kahâ kudaratulâjî bhî kahâ | ara mahâbata khâmjî bhâmta bhâmta ghara bîdha smajhâyâ ja abara-sarâkha (?) so hukama mâna so to râsatî rahasî puraba ajîta sighajî jâya dakhana srîjî jâya | ara sâha kudaratulâ bhî kahai hai su kâtî bada 10 sudhâ to yai smâcâra hajî aika jhagaro mahârâjâ ajîta sighajî ko hai | aba bhamdârîjî kahe he ajîta sighajî ne mâlavo gujarâta barâra nhî do ho to soratha kî hî phojadârî dau | su dekhaje kâim cukai | ara srî mahârâja ko to jhagaro kucha nhî dakhana kî puraba kî tanâtî saba bhamdârîjî dâsajî kabula karai hai | pana kahe he ajîta sighajî paraba bhî na jâya dakhana bhî na jâya ara srîjî kî kahe hai dhâke bamgâle na jâya parayâgajî bânâsîjî tâim jâsî ara dakhana me cîjî bîjâpura hedarâbâda na jâya hajura rîkâba me nahî âye dakhana me barâra khânadesa bagalâ ne jahâm hukama hoya tahâm jâsî | ara pâtisâhajî ke bhî srîjî ko kucha jhagaro nhî hajarata jâmne he ye sadâ hukamî he jahâm bhejasâm tahâm jâsî | tî su ajîta sighajî ko jhagaro hai dekhaje kâi cuke |

| vâjabala araja matalabâm kî mahâbata khâmjî ne likha dî thî | su mahâbata khâmjî sâhajâdâ jî ne dîkhâi thî | su padhakara phuramâyo ghara me bete (sic!) mahârâjâ huvâ câhe he | ara nâgora kâ jhagaro ina kau kyâ jîsa kum hajarata kî khâtara me âi tîsa kum dîyâ yaha vâjabala araja hajarata ke dîkhâyane kî nhî | mahâbata khâmjî kum phera dî |

srîjî salâmata - amîrala umarâva srîjî sum rajâmamda hai | mhâbata khâm to kahî jâmna-sum buro mâmne he | pana khâmnâjâda châmne châne kabhî râta ne kabahî suvârî me mujaro kare to rahe he | srîjî ikhalâsa sadâ jâhara kara-to rahe he | cârum bakasîyâm ke dîvâmnî me saba thora hâjara rahe he saba sum srîjî ko ikhalâsa bohâra râkhe he | saba rajâmamda hai jî |

kâtî bada 11 sukravâra kudaratulâjî bhamdârîjî nai dîvânajî ne khâmnâjâda nai le mahâbata khâmjî ke le âyâ | su mahâbata khâmjî to vehî bâtâm kahî | ara kudaratulâjî vehî batâm kahî | taba bhamdârîjî kahî ora kucha hî na bane to soratha kî to khâha nâ khâha banâvo | taba mahâbata khâmjî to javâba hî dîyo hum ajîta sighajî jai sighajî ko dusmana nhî âsanâva nhî mhâre vâ ke bîrâdarî hai vâ kî bâjî durasata rahâm mhârî bâjî durasata rahai hai hum to vâ kî bhalâi kî hosî | su hî kahasum | aba yâm kî bhalâi pâtisâhî hukama mai hai the soratha kî kaho ho su be-marajî hajura kî hai bohata radabadala pâchai yâ thaharî | kudaratulâjî ajîma sâmjî sum araja to karai ja ajîma sâmjî kabula karai to ke soratha kî araja ajîma karai kai mahâbata khâm araja karai pache jo hukama hoya su sahî | ara srîjî ke vâsate pîrâgajî kî araja karai pache jo hukama hoya su shî (sic!) | aba srîjî kî masalhata me âve su hukama sîtâba âye jî |

khâmnâjâda kî paresânî kahâm tâim arajadâsata karum | dusare dusarai dîna rotî khâna-ne jure he dîvânajî bînâ hukama damarî de nhî kahe mhâre para tanakhâha hoya to dum bînâ hukama kum kara dum tî sum umedavâra hum keto dîlî kâ lâhora kâ purâ upara mukararî tanakhâha âye | pâchalâ chaha mahîne kî humdî âye ara purâ upara na âye to dîvâna bhî pyârî dâsajî para tanakhâha âye matalaba khâmnâjâda nîpata paresâna hai jo kîjai su paradâkhata sîtâba kîjai jî |

| davâba kî sarabarâhî gurai jîlakâda ku kabula kî hai su aika mahîno jîlakâda bîca hai sarabarâhî ko sarajâma sîtâba âve jî | cîmanâmjî kî davâba sarabarâha karanî hai |

m. 1768 kâtî bada 12 sana 5 |||||