www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 109

||:|| śrī rāmajī sahāyaṃ

||:|| mahārājā salāmata - āge arajadāsata bhejī hai tyāṃ suṃ samācāra māluma huvo hosī | mahābata ṣāṃjī sāpha javāba dīyo taba bhaṃḍārījī śāha kudaratulā ke ḍere rāvaṭī ṣaṛī kara jāya rahā kudaratulājī suṃ kahī ja mhābata ṣāṃjī to sāpha javāba dīyo mhāṃ ko kola to pātisāhajādājī suṃ hai taba kudaratulājī kahī mhābata ṣāṃjī nai bulāyo sāhajāṃdājī suṃ araja karai taba kahī mhābata ṣāṃjī to sāhajādā pāsa bhī i kāṃma ke vāsate na āve taba kudaratulājī navāba ne ruko liṣo the sāhajādājī pāsa āyo mhe the mīla sāhajādājī suṃ mīla masalhata kara ṭhaharāsāṃ | taba kātī bada 9 budhavāra cāra ghaṛī dīna rahāṃ mhābata ṣāṃjī sāhajādā pāsa āya ghaṛī doya ṣīlavata rahī | mhābata ṣāṃjī suṃ pātisāhajī kātī bada 8 ne phuramāyo tho su saba araja kī taphasīla to āge arajadāsata kī hai tī para sāhajādaijī kahī mhāṃ suṃ va pātisāhajī suṃ radabadala hui | jada mhe araja kī ajīta sigha ne barāṛa dījai rājā jai sigha nai puraba bhejajai su pahalī to kabula kī phera amīrala umarāva barāṛa kī kabula na kī | taba pātisāha bhī phīra gayā su bohata guphatago hamārai pātisāha ke hui | taba me deṣo kahī taraha nahī māṃne | taba mai araja kī tīna cāra barasa su-laṃmā (?) kī taraha calī ga jīhī bhāta calāyā jājai to yāṃ kī araja hai su hī kabula kīje nhī | to mu ne bīdā kīje huṃ tabīha karasuṃ kai jahā hukama hoyalo tahāṃ jāyalo | jada to hajarata bhī tesa huvā mhāre hajarata ke bātāṃ me rasa na raho huṃ bhī cupa hoya raho hajarata bhī cupa hoya rahā | savāra huvāṃ thāṃ suṃ adālata me kahaṇo tho so kaho su donu rājāṃ ne aika ṭhoṛa to haragaja rāṣe nhī | ara ajīta sigha mālavā cāhe su jahāṃ śāha kā subā he kuṃkara hai | ara gujarāta cāhe su hajarata dai nhī barāṛa amīrala umarāva de nhī | tīsa kā kā karaṇāṃ | aba tuma araja karo vakīla kahai hai | so taba mahābata ṣāṃjī araja kī mhārī to kudarata nhī ja huṃ vakīlā kī jubānī araja karuṃ | doya tīna bāra sāhajādejī kahī paṇa mahābata ṣāṃjī to kabula na kī | ghaṛī dīna raho taba mahābata ṣāṃjī bāre nīkalā | kudaratulājī bhī bāre nīkalā rojāyatā (?) thā so ḍerāṃ gayāṃ | kātī bada 10 mahābata ṣāṃjī bhī ye smācāra kahā kudaratulājī bhī kahā | ara mahābata ṣāṃjī bhāṃta bhāṃta ghara bīdha smajhāyā ja abara-sarāṣa (?) so hukama māna so to rāsatī rahasī puraba ajīta sighajī jāya daṣaṇa śrījī jāya | ara śāha kudaratulā bhī kahai hai su kātī bada 10 sudhā to yai smācāra hajī aika jhagaṛo mahārājā ajīta sighajī ko hai | aba bhaṃḍārījī kahe he ajīta sighajī ne mālavo gujarāta barāṛa nhī do ho to soraṭha kī hī phojadārī dau | su deṣaje kāiṃ cukai | ara śrī mahārāja ko to jhagaṛo kucha nhī daṣaṇa kī puraba kī tanātī saba bhaṃḍārījī dāsajī kabula karai hai | paṇa kahe he ajīta sighajī paraba bhī na jāya daṣaṇa bhī na jāya ara śrījī kī kahe hai ḍhāke baṃgāle na jāya parayāgajī bāṇāsījī tāiṃ jāsī ara daṣaṇa me cījī bījāpura hedarābāda na jāya hajura rīkāba me nahī āye daṣaṇa me barāṛa ṣānadesa bagalā ne jahāṃ hukama hoya tahāṃ jāsī | ara pātisāhajī ke bhī śrījī ko kucha jhagaṛo nhī hajarata jāṃṇe he ye sadā hukamī he jahāṃ bhejasāṃ tahāṃ jāsī | tī su ajīta sighajī ko jhagaṛo hai deṣaje kāi cuke |

| vājabala araja matalabāṃ kī mahābata ṣāṃjī ne liṣa dī thī | su mahābata ṣāṃjī sāhajādā jī ne dīṣāi thī | su paḍhakara phuramāyo ghara me beṭe (sic!) mahārājā huvā cāhe he | ara nāgora kā jhagaṛo ina kau kyā jīsa kuṃ hajarata kī ṣātara me āi tīsa kuṃ dīyā yaha vājabala araja hajarata ke dīṣāyaṇe kī nhī | mahābata ṣāṃjī kuṃ phera dī |

śrījī salāmata - amīrala umarāva śrījī suṃ rajāmaṃda hai | mhābata ṣāṃ to kahī jāṃṇa suṃ buro māṃne he | paṇa ṣāṃnājāda chāṃne chāne kabhī rāta ne kabahī suvārī me mujaro kare to rahe he | śrījī iṣalāsa sadā jāhara kara-to rahe he | cāruṃ bakasīyāṃ ke dīvāṃnī me saba ṭhoṛa hājara rahe he saba suṃ śrījī ko iṣalāsa bohāra rāṣe he | saba rajāmaṃda hai jī |

kātī bada 11 sukravāra kudaratulājī bhaṃḍārījī nai dīvānajī ne ṣāṃnājāda nai le mahābata ṣāṃjī ke le āyā | su mahābata ṣāṃjī to vehī bātāṃ kahī | ara kudaratulājī vehī batāṃ kahī | taba bhaṃḍārījī kahī ora kucha hī na baṇe to soraṭha kī to ṣāha nā ṣāha baṇāvo | taba mahābata ṣāṃjī to javāba hī dīyo huṃ ajīta sighajī jai sighajī ko dusmana nhī āsanāva nhī mhāre vā ke bīrādarī hai vā kī bājī durasata rahāṃ mhārī bājī durasata rahai hai huṃ to vā kī bhalāi kī hosī | su hī kahasuṃ | aba yāṃ kī bhalāi pātisāhī hukama mai hai the soraṭha kī kaho ho su be-marajī hajura kī hai bohata radabadala pāchai yā ṭhaharī | kudaratulājī ajīma śāṃjī suṃ araja to karai ja ajīma śāṃjī kabula karai to ke soraṭha kī araja ajīma karai kai mahābata ṣāṃ araja karai pache jo hukama hoya su sahī | ara śrījī ke vāsate pīrāgajī kī araja karai pache jo hukama hoya su shī (sic!) | aba śrījī kī masalhata me āve su hukama sītāba āye jī |

ṣāṃnājāda kī paresānī kahāṃ tāiṃ arajadāsata karuṃ | dusare dusarai dīna roṭī ṣāṇa-ne juṛe he dīvānajī bīnā hukama damaṛī de nhī kahe mhāre para tanaṣāha hoya to duṃ bīnā hukama kuṃ kara duṃ tī suṃ umedavāra huṃ keto dīlī kā lāhora kā purā upara mukararī tanaṣāha āye | pāchalā chaha mahīne kī huṃḍī āye ara purā upara na āye to dīvāna bhī pyārī dāsajī para tanaṣāha āye matalaba ṣāṃnājāda nīpaṭa paresāna hai jo kījai su paradāṣata sītāba kījai jī |

| davāba kī sarabarāhī gurai jīlakāda ku kabula kī hai su aika mahīno jīlakāda bīca hai sarabarāhī ko sarajāma sītāba āve jī | cīmanāṃjī kī davāba sarabarāha karaṇī hai |

sāṃ. 1768 kātī bada 12 sana 5 |||||