www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Arzdasht 303


|| srî mahârâjâjî srî jai samghajî

||:|| simdhim srî mahârâjadhirâja mahârâjâjî srî carana kamalâmnu khânâjâda khâka pâya pamcolî jagajîvana dâsa likhatam | tasalîma bamdagî avadhârajo jî | athâ kâ smâcâra srî mahârâjâjî kâ teja paratâpa kara bhalâ hai | srî mahârâjâjî kâ sîkha smâcâra sâsatâ parasâda karâvajo jî | srî mahârâjâjî mâita hai dhanî hai | srî paramesurajî rî jâyagâm hai | mhe srî mhârâjâjî râ khânâjâda bamdâ hâm jî | srî pâtisyâhajî srî mhârâjâjî sai maharabâna hai | srî mahârâjâjî sukha pâvajo jî | pâna gamgâjala ârogana râ ghanâ jatana pharamâvajo jî |

| srî mahârâjâjî salâmmata - khânâjâda navâjî ko paravâno mîtî posa sudi 4 ko likho dîvâna bhîkhârî dâsajî kâ paravânâ kî sâtha inâyata huvo su mâthai cadhâya lîyo | khânaijâda navâjî va sarapharâjî hui jî |

| srî mahârâjâjî salâmmata - mîtî mhâ badi 1 pâtasyâhajî ko kuca huvo su mojai sâdhorai derâ huvâ aba athâ sai jathî nai sarîpha pharamâyo câhasî jathî kî mamjalâm mukarara hosî aba tâîm nâ-musakasa hai jî |

| srî mahârâjâjî salâmmata - nâhana kâ râjâ kâ dîvâna nai navâba khâna khânâ be-ijata kîyo toka-hathakarî va berî ghâla kaida kiyo abai i mucalakâ sâmca likha dîyo hai ara nâhana kâ râjâ upara bhî cokî baithî hai |

| srî mahârâjâjî salâmmata - satrasâla dumgâha nai desa kî sîkha huîm pâtisyâhajî va khâna khânâ sîrapâva dîyâ jî |

| srî mahârâjâjî salâmmata - navâba khâna khânâ khânâjâda nai pharamâyo mahârâja kahâm taka âye khânâjâda araja karî ju navîsa râya sai câlâm kâ paravânâ âyyâ hai phuramâyo âbâ kî dera karai hai ye tî hî isa kî khumâra khaicaige su srî mahârâja salâmmata - mahârâja srî ajîta sighajî padhârai hai to bhalâm hî hai ara jo vâm kâ âbâ mai dhîla hoya to srî mahârâjâjî to begâ padhârajo jî | padhârabâ kî ghanî tâkîda pharamâvajo jî |

| srî mahârâjâjî salâmmata - bhamdârî khîvasî mîtî mhâ badi 2 lasakara mai dâkhala huvo hai jî |

| srî mahârâjâjî salâmmata - khânâjâda nai âpa kî paresânî kî hakîkata bâra bâra araja likhanî be-adabî hai pana sârî pâtasyâhî kâ mutasadî va vakîla yyâ ka hajurî sarakâra kâ vakîla râyajâdo amara camca va kesorâya va megha râja umarâvam bhâmta sadâ rahâ ara the i hâla ju derâm kîyyâ bhâmta jâ-ba-jâ bhâta rahâ roja kharaca ko kasâlo i sîvâya cobadâra sadâ pâya âyyâ jânai ku hî na pohacai su aai bharâ darabâra mai jî bhâta khâtra mai âvai tî bhâta bolai ju the sarakâra sai pâvo ho ara mhâ nai na do ho su bhâmta bhâta kâ tasadîyyâ pana khânâjâda to i bhâta bhî khîdamata karabâ mai âpa kîsa âdata hî jânai hai ju srî mahârâjâjî i su rahai yyâ sârî bâta hai su âpa kâ dînâ kî jabunî hai tî su abai srî mahârâjâjî kâ phajala sai umaidavâra hu ju kharacî inâyata hoya ju i paresânî su chutû ara yâm âgalâ vakîlâ kâ marâtaba nai pohocu ara jo ku hî (?) takasîravâra hum to hajura bulâya tambîha karaje pana mahârâja salâmmata - i bhâta vai darabâra ko vakîla kade raho na hai jî |

| srî mahârâjâjî salâmmata - nâhana kâ râjâ nai satrasâla dum-ga-ha kî bâmha su bulâyo tho su satrasâla nai to desa kî sîkha dîyai kâ aika mamjala câlâm pâchai nâhana kâ râjâ nai mahâbata khâmjî navâba khâna khânâjî kai dîvânakhânai lâyyâ navâba pucho gurû kathai hai nâhana kai râjâ kaho jo râvarî su mhârî sarahada mai hoya gayo tada navâba to amdara gayâ pâchâm su mhâbata khâmjî bhî navâba kanai gayyâ ara isârata karî su nâhana kâ râjâ kâ hî thâra khulâya lîyâ ara navâba kî dodhî âgai hî râvatî mai keda|kaida kîyo hai râvatî kai amdara bârai cokî bethî hai nâhana kai râjâ kaho hu-to navâba kî bâha sai âyo hu ara pâtasyâhî bamdo hu jo mhârai kanai hoto to hu kurâkha to navâba kaho be-hîsâba kahatâ hai kai (---) gurû ku paidâ karai kai thâ (--) dîvâna ko hâla kîyo hai tî hî bhâta thâ ro bhî hâla hosî nâhana kâ râjâ kî sâtha aika jogî hai su kaha hai hu gurû nai paidâ kara desu pachai na jânaje daratâ kaha hai yyâ sâmca kaha hai jî |||||