www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 42

arajadāsatī karāṃra mītī phāguṇa sudī 12 bāra somavāra tīsarā pahaira kī līṣī hajurī bhejī hai so sārī hakīkatī araja pahucā hoyalī jī

(code language:)

śrī mahārājājī salāmatī - mītī caita badī 1 bīsapatīvāra pātasāhajī sāhajādā ajīma sānajī kā beṭā mahaimada karīma nai phuramāi jo tuma jāya ara mahābata ṣā ko vā ṣāṃ-

-na jamā ko le āṃvoṃ | taba māphīka hukama ḍerai jāya donyā bhāyā ko le āye ara pātasāhajī mātama kā sīropāva bakasyā | pātasāhajādājī hādāra syā bahādara vā raphī

sāna vā jīhā sāha tīno yeka hoya ara navāba umīrala umarāva kai vāsatai araja karī jo dīvānī kā sīropāva ina ko bakasai | taba pātasāhajī javāṃba

ṣātrī (--) dīyā nahī ara yaha phuramāi jo tumhārī araja majura hoyagī | taba jīhādāra syā bahādara umīrala umarāva kai ḍerai jāya ara dīvāna-gīrī

kī mubārakabādī dīi | taba umīrala umarāva pātasāhajī kī hajurī vājabala araja karī bhejī tabapātasāhajī phuramāyāṃara aihatarāja huve ara kahī

jo inau nai vājabala araja kisa ke hukama sau dīi | taba umīrala umarāva isatīphā ṣidamatī bakasa-gīrī kā dīyāṃ taba pātasāhajī tīnoṃ sāhījādo ko

bulāya ara pharamāyāṃ jo umīrala umarāva kyau isatīphā detā hai taba | tīnau sahījādā (sic!) pherī dīvānī kī araja karī jo aisā divāṃnagīrī koṃ ora ko-

-i nahī | taba pātasāhajī phuramāyāṃ jo dīvāṃnagīrī hama hī karaige dīvāṃna kīsu koṃ na karate | taba tīnoṃ sāhījādo koṃ ḍeroṃ koṃ sīṣa dīi ara pātasāhajādāṃ

ajīma sāna bahādara ko bulāyāṃ ara masalhatī karī jo dīvāna kīsa ko kīyā cāhīye | taba sāhījādaijī araja karī jo saba baṃde pātasāhī

haiṃ tīsa ko ṣātrī mubāraka mai pasaṃda āvai tīsa ko phuramāvai | taba pātasāhajī phuramāyā jo tīnau sāhījāde umīrala umarāva kai vāsatai kahaiṃ haiṃ so dīvānī

to hamārī ṣātrī mai āvaigī tī sai phuramāṃvaige paṇī tuma bhī samajhī kai araja karo | taba sāhījādaijī araja karī jo mai nāva kīsu kā le sakatā nahī jīsai ṣātrī

mubāraka mai pasaṃda āvai tī sai phuramāvai tino bhāi jīsa bāta mai rājī rahai so kīyā cāhīye ara mai gulāma huṃ merai tāi hajaratī kī vāṃ bhāyā kī rajābaṃdī darakāra

hai | ora kīsu sau mutalaba nahī | śrī mahārājādhīrāja salāmatī - sāhajādai ajīma sāna navāba mahābata ṣā kā baṛā pacha kīyāṃ ara bājī kāima rāṃṣī

ara pātasāhajī sau yahī araja karī jo ṣātrī mubāraka mai āvai tī sau dīvāna karai | taba pātasāhajī ṣīlavatī mai navāṃba mahābata ṣāṃjī kī bahota dīlāsāṃ

karī ara koi dīna ādhā kāḍhaṇai kai vāsatai kacaihaṛī pātasāhī navāba ṣāna ṣānā kai ḍerai baṛī hoya thī so magāya ara jālyā aṃdarī baṛī karāi jī | ara umīrala

umarāva kai vāsatai sāhajādā raphīla sānajī koṃ phuramāyāṃ jo tuma jāya ara umīrala umarāva ko ḍerai sau le āvoṃ | hama umna ko ajaruya mheravānī sīropāva bakasaige

taba māphīka hukama sāhajādojī umīrala umarāva kai ḍerai jāya ara le āyāṃ taba jālyā aṃdara āye ara pātasāhajī umīrala umarāva ko ātā deṣyāṃ taba darabāra

sau uṭhī ṣaṛe rahe ara sīropāva dīyā nahī | śrī mahārājājī salāmatī - māluma yo hoya hai jo ajīma sāna mahābata ṣā koṃ dīvāṃna karāvaigāṃ paṇī koi dīna

kī ḍhīla hai cyāryau sāhījāde pherī pātasāhajī kī hajurī āye taba pātasāhajī phuramāi jo hīdātulā ṣāṃ ināyatulā ṣā kā beṭe koṃ nīyābatī dīvānī

kā sīropāva dyauha jyau kālhī sau kacaihaṛī baiṭhī kāma calāvai jaba taka dīvānī kīsu koṃ phuramāvai jaba taka hamāre hukama māphīka kāma calāvaiṃ so tapasīlavāṃ-

-ra hakīkatī darbāra kī vāṃkāṃ kī pharada sau araja pahucailī jī | ara navāba mahābata ṣājī nai vā ṣāna jamājī nai saba māla navāṃba ṣāna ṣāṃnā kā māpha kīyāṃ

hāthī keteka sarakāra pātasāhī mai līyā jī | ara sube su be ko paravānāṃ huvā jo navāṃba kī havailī vāṃ māla sau mujāima na hoyaṃ | mītī caita badī 3 sanīsara-

-vāra navāba mahāṃbata ṣājī māphīka salāha sāhajādāṃ ajīma sānajī kī pātasāhajī sau araja karī jo ṣāṃna ṣānā kī salāha sau donyau rāṃjā ha-

-jurī āye the ara abai pīra gulāma kā vākā huvāṃ na jāṇīye isa bāta sau una ke mana mai usavāsa hoyaṃ | taba pātasāhajī vā sāhījādaijī phuramāyāṃ

jo una ko phuramāna tayāra karāya bhejo jo ṣātrī āpaṇī hara bhātī jamā rāṣī sītāba hajurī āvai so phuramāna tayāra hoya hai so tayāra hoyagāṃ

taba hajurī pahucaigā jī ara navāṃba mahāṃbata ṣājī ṣata baṃdā kai havālai kīyā thāṃ so hajurī bhejyā hai so najarī gujaraigā jī | so javāba sītāba ināyata ho-

ya jī | ara rusatama dīla kā ṣata kai vāṃsatai āgai araja līṣī thī so ṣata beṭā huvā kā mubārakabāda ko sītāba ināyata hoya jī | ara pahailī navāba mahā-

-bata ṣājī vā ṣāna jamājī nai ṣata purase kā ināyata hoya jī | śrī mahārājādhīrāja salāmatī - pātasāhajī donyauṃ rājoṃ ko phuramāna bahota meharavānī kā tāṃ-

-kīda sau līṣayā hai so tīsa kā sababa yaha hai jo tīno sāhījāde to yeka hoya gaye hai ara pātasāhajī ara ajīma sānajī yeka trapha hai | so sāhajādāṃ

tīnā kī najarī phīsāda uparī hai | pātasāhajī jāṇate hai jo ina rājoṃ sau hamhoṃ nīvāṃjasī karī hai ara ye hamāre hai so aise umkata mai āya pahucai to

ajīma kī kuvatī baṃdhai | śrī mahārāṃjājī salāmatī - garu kā to mosara āgai hātha sau gayāṃ pherī śrī mahārājājī kā tālāṃ sau yaha mosara āya bāja ṣāyā hai so isa

bhī mosara sītāba padhārai to salāha dolatī hai | ara sāhajādai ajīma sānajī bhī baṃdā sau ru-ba-ruha phuramāyā jo rāṃjoṃ ko tākīda līṣau jo sītāba hajurī āvaiṃ

so jetā sītāba āvaigejetā hama bhalā mānaige ara navāba mahābata ṣājī to yo kahaite hai jo bīnā rāṃjo kai āyāṃ hamārī bājī jātī hai so jai rājā āye hote to hamārī

bājī kyau bīgaṛatī tī sau jai abai bhī sītāba āvai to māhā kī bājī jyau kī jyau rahai | śrī mahārājājī salāmatī - dīna cyāra tāi lagātāra sāhījādājī ke gaye so asa-

vāra hotā mujarāṃ kīyā taba hakījī kahā jo kalhī āiyo | so mītī caita badī 7 bāra budhavāra gajara bājatā hī hakīmajī ke gaye taba hakīma salemajī kahāṃ jo dyoḍhī calī

baiṭho taba dyauḍhī jāya baiṭhe | taba pahaira dīna caḍhyā hakīma darabārī āyā ara araja karī jaba bhaṃḍārī kovā baṃdā koṃ vā bulāla caṃda ko sāhījādaijī tasabī-ṣānā mai

hajurī bulāyāṃ sāhījādaijī bhātī bhātī tasalai karī ara phuramāyāṃ jo tuma doṃnyau rājo koṃ tākīda līṣau jo sītāba hajurī āvaiṃ | yahā āye pīchai saba bhalā hoyagāṃ | hama

to yo jāṇai the jo donyauṃ rājā sītāba hajurī āvaige ara hama holī ṣelaige | taba bhaṃḍārī vā ṣānājāda araja karī jo abai sukā ṣāsa dasakatau kā ināyata huvāṃ hai so

aba sītāba hī donyau rāṃjāṃ hajurī āvaige | taba hakīma koṃ phuramāyā jo tama kola paṃjā hamārāṃ ina kai havālai karo | śrī mahārājādhīrāja salāmatī - mītī caita badī 4

dītavāra sāhījādauṃ āpasa mai bata kahāva ṣaicā ṣaicī amīrala umarāva vā mahābata ṣā kai vāsatai hoya hī rahyā thāṃ | sājha kai darabāra cyāryau sāhījāde pātasāhajī

kī hajurī āye the so pātasāhajī darabāra sau uṭhe | taba tīno sāhījādoṃ koṃ ḍeroṃ koṃ bīdā kīye ara sāhījādā ajīma sānajī hajurī hī rahe ghaṛī doya rātī gaye to baṣāne ke hajā-

-rī āpasa ma (sic!) laṛe ara donyau trapha sau baṃdukai calī | taba bājāra mai hula paṛyāṃ jo tīno sāhījāde vā umīrala umarāva mahābata ṣā vā ajīma ke māraṇe ko caḍhī āye | so sāre lasaka-

-ra mai asavārī kī tayārī hoya gaï jī | pahaira rātī gaye tāi gahai mai gahai mai bahota rahī jī so cyāra pahaira rātī saba kī phoja dharī dharī baṛī rahī sabā huvā yā hakīkatī harakārāṃ pāta-

-sāhajī sau araja pahucāi taba pātasāhajī tīno sāhījādauṃ parī vā umīroṃ uparī bahota gusā huye ara sāhījādoṃ ko phuramāyāṃ jo jālī mai ṣavāsa pāsavāna 7 āvai jyā-

-dā bhīṛavā sīpāhī āvaṇai na pāvaiṃ sīpāha sāhījādo kāṃ koi jālī mai na chuṭai | sarai asavārī saba umarāvo koṃ phuramāyāṃ jo mere se garība beṭe kīsupāta sāha ke huye na ho-

-hīge | saba umarāva harāṃmajāde hai | hama ko kucha araja karate hai ara sāhījādoṃ ko kucha araja karate hai | aba jo koi ṣīlāpha arajī hama sau vā sāhījādo ko pahucāvaigāṃ ara hamārau

taï jāharī hoyagī to mai garadanī marāugāṃ | kotavāla ke tāi hukama huvāṃ jo koi lasakara mai rātī vā dīna ṣālī baṃduka kī avāja karai tī sai mārī ḍālo | usa dīna pātasāhajī bahota

gusā rahe ara koi nai kucha araja pahucāi nahī dusarai dīna sāhījādā ajīma sānajī nai ajaruya mheravānagī sīropāva ināyata kīyā jī | śrī mahārājādhīrāja salāmatī - pā-

-tasāhajī phuramāyā jo koi sāhījādoṃ kāṃ yaha majakura āpaṇai dharī karai to be-mutasaba hoya ara garība karai to garadanī māroṃ so isa bāta kī harakāro sau tākīda hui hai tī

sau yetā samācāra aṃkapalī mai līṣyā hai jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - lāhora kī trapha garu kā sīṣo kā bahota jora hai lāhora mai maṛī jo bāhara thī so saba uṭhī sahaira mai gaï

(uncoded text:)
ara sahaira bāharo koi loga nīkasatā nahī | ara lāhora sau lasakara tāṃi kāphīlā mai rāha calai hai | ara dīṣaṇa kī yaha ṣabara hai jo dīṣanyau kī phoja narabadā uparī āi ara dīṣaṇa mai phīsāda bahota hai jī | mītī caita badī 8 bīsapatīvāra dopahairā cālāyā saṃbata 1767 |||||
 

śrī mahārājādhīrāṃja salāmatī - nakala arajadāsatī mutasadī purā oraṃgābāda kāṃ be. bijai rāṃma vāṃ nānhu rāṃma kī hajurī sau ināyata hui thī so pahutī tīsa mai mutasadyau līṣyā thāṃ jo dāuda ṣā sanadī mānī nahī kahī jo isa parī yeka mahora navāṃba ṣāṃna ṣānā hī kī hai ara navāṃba āsapha dolā kīmahora nahī bīnā doya mahora kai paravānai amala dyauha nahī |

śrī mahāṃrāṃjāṃdhīrāṃja salāmatī - baṃdai to saba paravāneṃ du-mahorī puro ke karāya bheje ara yaha baṛā acīraja hai jo ika-mahorī kīsa bhātī hoya gaye | asali paravāṃnā śrījī kī hajurī hoyagāṃ tathā nakala hoyagī | so mutasadī hajurī kānai hukama hoya jo deṣai ara navāba ṣāṃṇa ṣāṃnā kā to vākā huvāṃ ara dīvāna koi mukarara nahī ara navāba umīrala umarāṃva vāṃ hīdātulā nāyaba dīvānī kai sanadhī kī raju karu to vai saba sanadī jhuṭhī hoya jāya ara ṣaraca yetā māṃgai jo kyau araja pahucābā mai āvai naṃhī jī | navāba umīrala umarāva kai jagajīvana dāsa ukīla hāthī talāsa karāugāṃ so jai ṣata hāthī āṃvaigā to sītāba hajuri bhejugā jī | ara arajadāsatī kī nakala mai līṣyā thāṃ jo bījai syaṃghajī kī trapha kanhīrāṃma bāṇyau vāṃ mhe kubhāra thāṃ so vā mhānai to purāṃ māhīsau kaḍhāya dīyāṃ ara bījai syaṃghajī kā mutasadī pherīpurāṃ kī sanadī karāvai hai |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - baṃdai to jīha bhātī purā kī sanadī karāṃi thī so dolata syaṃghajī jāṇai (?) hai so araja kari hī hoyalī jī | navāṃba ṣāṃna ṣāṃnā sā (?) dīvāna hoya ara musāṃ baṃdā sau pyāra karai taba jāya usī sanadī hoya jī | na jāṇīye sarakāṃra kāṃ mutasadī kaise gaye hai jo bījai syaṃghajī kā byāṇyāṃ vā kubhāṃra sanadī du-mahorī nā-majura karāvaiṃ ara bījai syaṃghajī kī sanadī hoya so isa bāta kāṃ baṃde koṃ baṛā acīraja hai jī |

śrī mahārājājī salāṃmatī - paravānā phārasī 5 karāra tau. 11 mahora makā līṣyā ināyata baṃdāṃ kai nāya huvā thāṃ sau taura. 18 sahaira majakura māphīka avādai āya pahutā jī | ṣāṃnājāda sarapharāṃja huvāṃ māthai caḍhāya līyā jī | hukama āyā jo paraganā devatī sācāheṛī ke kāma kī bahota kosīsa rāṣīyo jo vaha paraganā utana kā hai so baṃdai āgai arajadāsatī karī hai so araja pahucī hoyalī jī ara abai bhī baṃdā kai isa hī bāta kā kosīsa hai jī | jīhā tāṃi baṃdā kāṃ basa hoyagāṃ jīhā tāi ora bhātī hoṇai na dyauhagā jī | śrījī kāṃ sītāba padhāraṇā hoyagāṃ to saba mutalaba bhalī bhātī saraṃjāma hoyage jī | hukama āyā jo tuma bāra bāra līṣau hoṃ jo luṇa ṣāṇai kī saraïta sau hakīkatī darabāra kī saba araja pahucāi cāhīye so takasīra māpha hoya so yetā usavāsa vā ujara līṣaṇāṃ kyā lājama hai ṣātrī āpaṇī hara bhātī jamā rāṣī hakīkatī darabāra kī tapasīlavāra araja pahucābo kījyau |

śrī mahārāṃjādhīrāmja salāmatī - baṃdā ko baṛā mulāhījā hai jo ṣāvadoṃ koṃ dabāi araja līṣī ye mubādāṃ ṣātrī mubāraka gīrā hoya jāya tī sau baṃdai bāra vāṃra ujara ṣāi līṣī hai so abai māphīka hukama ke amala karugā jī | hukama āyā joṃ bajanasī hakīma salema ko gujarānīyo so baṃdā māphīka hukama kai amala karaigā jī | hukama āyā arajadāsatī tumhāṃrī āi ara mucalakāṃ deṇai kī araja liṣī thī so araja pahucī so śrī sītārāṃmajī kīyo to mhe sītāba hī hajurī āvai hai so isa bāta so baṃdā kī hara bhātī jamā ṣāṃtrī hui jī | hukama āyāṃ joṃ oraṃgābāṃda kāṃ purā kāṃ mutasadyā kī arajadāsatī kī nakala bhejī hai so pahucī so isa kī hakīkatī uparī līṣī hai so araja pahucailī jī | mītī caita badī 5 somavāra pātasāhajī ko kuca huvoṃ so sahāraṇapura kai mutasalī pesaṣānai ṣaṛo huvo tho | tīṭhai pātasāhajī āya dāṣīla huvāṃ jī |

śrī mahārāṃjādhīrāja salāṃmatī - paraganā mojāvādī kī āphati kā tumavāra ināyata huvā thāṃ so baṃdai kesarī syaṃgha kāṃ gumāsatau ko dīṣāyāṃ ara radabadala karī so uno nai javāba dīyāṃ jo sāhajādājī kāṃ nīsāṇa vā dīvānoṃ kā hasabala amara ajamera kā dīvāna vā pāyabākī kānai tayāra karāyā hai so vahā sau līṣyā āvaigāṃ so hama mujarāṃ dyāhalāṃ |

śrī maharāṃjājī salāmatī - hukama āyāṃ jo pirohīta syāṃmarāṃma ko kāgada gumāsatā kai nāya unhālu kī kīsatī kai vāsatai pāṃchā the līṣāya bhejai hai so kesarī syaṃgha kāṃ gumāsatā kī jamā ṣātrī karīyo |

śrī mahārāṃjājī salāmatī tumavāra āvatā hī vai (?) bahota ājurarada (sic!) huye ara kesari syaṃghajī āpaṇā hākīma vā phojadāra sāhījādājī kāṃ tayāra kīyāṃ taba baṃdā ko yā ṣabarī pahucī | taba baṃdai una ke gumāsatau ko bulāya bahota tasalai karī taba uno nai kahā jo yeka kīsatī ke païse aba dyauha ara āgai kīsatī ba kīsatī païse lehage | taba bhātī bhātī una kī tasalai karī taba uno kahyā jo tuma sau hamāṃrā dāvā nahī ara unhālu mai jo tuma mutasarapha huye hauṃ hu | so tīsa kāṃ hamai tuma māla jāmīna dyauha jo hamāre paiso kī nīsā karai ara unhāṃlu sau hma hamārāṃ amala karī lehage | taba baṃdā pherī kesarī syaṃghajī kai ḍerai jāya radabadala karī taba uno kahāṃ jo yeka kīsatī kā païsāṃ bīnāṃ hamārā ādhā nīsarai nahī | so syāmarāmajī kā gumāsate koṃ hamāre havālai karoṃ hama pātasāhī mai le jāya ara païse samajhī lehage | taba baṃdai deṣyāṃ jo sāhukāroṃ koṃ pātasāhī mai bhejyāṃ adaba ughaṛī (?) jāya hai | taba jarura jāṇī gahaiṇā sarakāra kāṃ baṃdā pāsī thāṃ so ru. 5140 bei sāhukārā kai gahaiṇai dharī ara una kī nīsā karī jī | so byāja sāhukārāṃ kā baḍhai hai so ṣātrīmubāraka mai pasaṃda āvai ara paraganā sarakāra mai rāṣaṇā hoya to pirohīta syāmarāma kā līṣyāṃ tathā huḍī sītāba bhejai jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī  navāba mahābata ṣājī nai ijāphā doya hajāra asavāra vā tīsa lāṣa dāma ināma sarapharāja kīye jī | ara taravārī ṣāsa bakasī ara hukama kīyā jo rahaikalā bārī kai bhītarī dasatura bāpa ke cokī dīyā karoṃ | ora hakīkatī sārī darabāra kī vākā kī pharada sau sārī tapasīlavāra araja pahucailī jī |

śrī mahārāṃjādhīrāṃja salāmatī - ijāphā kā mubārakabāda kī najarī navāṃba mahābata ṣājī kī mītī caita badī 6 maṃgalavāra nai karī jī | ṣānājāda najarī karī mahora rupayā 2//7/ (i.e. 2 m. and 7 ru.) bhaṃḍārī vā gulāla caṃda vā dodarāṃja bhī najarī karī jī | taba navāba baṃdā ko vā bhaṃḍārī koṃ pāsī le baiṭhāṃyāṃ ara bāra bāra phuramāṃyāṃ jo baṛe navāṃba nai donyau rājoṃ sauṃ dasatagīrī karī thī so āṣarī pahucāi | abai tuma donyau rāṃjoṃ ko līṣau jo sītāba hajurī āya hamārī dasatagīrī karai | jete sītāba āvai jetī hī hamārī bājī kāyama rahai haiṃ | taba bhaṃḍārī vā ṣānājāda araja karī jo bīsa dīna mai donyau rāṃjā hajurī āṃvai haiṃ | taba bhaṃḍārī ko vāṃ baṃdā ko sīṣa dīi taba pherī bhī yahī bulāya oru phuramāyā jī |

śrī mahārājādhīrāṃja salāmatī - hajurī sau hukama āyā thā jo rupayā 2500 paraganā mojāvādī mahīsau sujāyata ṣā līye ara keteka gāvoṃ kī jarāyatī ujāṛī so the kesarī syaṃghajī kā gumāsatā sau radabadala kījyau so māphīka hukama kesarī syaṃgha kā gumāsatā nai bulāya radabadala karī | taba vājāya sāhījādā raphīla sānajī sau araja karī taba sāhījādaijī ukīla sujāyata ṣāṃ kānai pakaṛāya magayāṃ | taba unai araja karī jo ye ṣīlāpha kahaite hai jai sujāyata ṣā nai pesakasa līi hai ara gāvā kī jarāyatī ujāṛī hai so kājī kī mohora sau vā codharī kānugo vākā dasakatā kā tumavāra magāvoṃ ara mai bhī sujāyata ṣā kanā javāba magāu huṃ so mutasadī hajurī kāṃnai hukama hoya jo tumavāra (------------------) -sau vā codharī kānugo vākā dasakatā sau baṃdā pāsī bhejai jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - lāla syaṃgha udāvata nai bhaṃḍārījī pātasāhajādāṃ (------------------) ajīta syaṃghajī kī hajurī nai bīdā karāyāṃ (---------------------------------) kāgada the beṇīrāṃma hāthī calāvo mhā kā sātha mai sītāba pahucailāṃ so sāhījādājī kosīsa beṇīrāṃma mhājana (?) hāthī bhejyā hai jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - yeka celā kī bahu aṃdara mahaila pātasāhajī kai jāya thī so usa sau pātasāhajī phuramāyāṃ jo tu apaṇe ṣasama koṃ talāka de | hama tere tāi apaṇe nīkāha mai lehage | taba unai apaṇe ṣasama ko talāka dīvāi ara pātasāhajī usai nīkā paḍhāyā jī | ara usa cele ko yeka (--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)