www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 31

śrī mahāṃrājādhirāṃja salāmati

arajadāsatī karāṃra mītī phāgaṇa badi 4 sanīsaravāra ki liṣī hajuri bhejī chai tī sau sārī hakikatī araja pahuci hosī jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - mītī phāgaṇa badi 5 dītavāra nai pātasāhajī jasana kīyā jī | mītī phāgaṇa badi 7 maṃgalavāra nai pātasāhajī ko pesaṣānoṃ sahāraṇapura buṛiyā ko calyau jī ara ṣaba (sic! i.e. ṣabara) sāhajīhānāṃbāda ki garama hai jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - amira ṣāṃ sau ṣījamati me-(--) kī tagīra hui ara usa ki jāyagāṃ syāha nīvāja ṣāṃ bakasī ko phojadārī mukadara hui jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - navāba ṣāṃna ṣāṃnā kai dīna tīna huvāṃ jo nāka kai bhītari gumaṛī hui so nāka sujī gaï jī so dīna tīna huvā so darabāri na jāya chai jī | ara mahāṃbata ṣājī kai ṣāsī hui so ṣāsī kā jora sau-(----) huye hai jī | so vai bhi darabāra na karai chai jī | śrī mahārāṃjāṃdhīrāṃja salāṃmatī - gulāla caṃda saba darabārauṃ mai ṣaraca de ara sanadhi birāṃdarī kī tayāra karāvai hai jī | ara sarakāra kī sanadhī bīrāṃdarī kī taba tayāra hoyagi jaba rupayā 25000 navāba mahābata ṣājī nai vā rupayā 5000 rāya bhagavaṃta nai dījailā vā darabāra ṣaraca ki huḍī āvaili so baṃdai āgai bhī arajadāsatī karī hai so hakikatī araja pahucī hoyali jī | ara hukama āyoṃ jo paravāno hidui ināyata huvo chau tī sai huḍī kī hakīkatī jāṇaulāṃ so donyau joṛyā mai paravāno hīdui koi pahuto nahi jī | śrī mahārājājī salāmatī - kesari syaṃgha rāṭhoṛa mojābādī kā ijārā kai vāsatai païsā kai gumāsatā una kā tākīda karaiṃ hai ara syāmarāṃma prauhīta ko līṣyau sāha saṃtoṣa rāṃma nai āyo jo syālu mai rupayā 2200 mhāṃ kai hāthī āyā chau so the udhālu (?) ki kīsatī mau

dāma yeka vā nai dyauha matī ara jāminī āpaṇī māgī lījyau so paraganā majakura nai āmīla sāhijādā raphīla syāha kā āvai hai jī | so jai ijārā sarakāra mai rāṣaṇāṃ hoya to to una kī païsā ki nīsā karāṃje jī | ara jai ijāṃrāṃ na rāṣaṇā hoya to baṃdā ko hukama āvaiṃ to una ko javāba sāpha dije jī | mītī caita badī 5 nai rupayāṃ 5000 udhāṃlu ki kīsatī kā lāgailā jī | ara yahā saṃtoṣa rāṃma gumāsatā prauhīta syāmarāṃma kā javāba sāpha de hai so umedavāra hu jo isa kāṃ javāba sītāba ināyata hoya jī | śrī mahāṃrāṃjājī salāṃmatī - purā sāhajīhānābāda ki koṭavālī kai vāsatai baṃdai āgai araja liṣī chī so baṃda nivājasī sau hajurī mai majura hui thī | abai ṣāṃnājāda umedavāra hai jo sanadhi vahā kī lāla bīhāri kai nāya ināyata hoya jī | lāla bīhārī sāhajīhānāṃbāda sau ṣuba vākipha hai jī | ara āgai navāṃba āsapha dolā ke darabāra ki hakīkatī saba dīlī sau ye hī līṣai the so bahota dīno sau umedavāra hai jī | ara jaba sau baṃdā yahā āyā hai taba sau baṃdā kī lāra hī hai jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - meha bādala pona kā sababa sau ṣāṃnājāda ki dehī ina dīnoṃ mai bahota jabuna hoya gaï hai so vo-(--)-to baṃdai baidā kī bahota ṣāi so phāyadā na huvāṃ so abai baida miragāga (?) batāvai haiṃ so lasakara mai to paidā nahi tīsa sau ṣāṃnājāda umedavāra hai jo sarakāra sau ināyata hoya jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - garu ki ṣabari pahailli to yā thī jo garu dīna doya tīna mai pakaṛyā āvaigāṃ so arajadāsatī mai āgai araja liṣī chi tī sau māluma hui hoyali jī | ara abai yā ṣabarī chai jo barapha bahota paṛī darāṃ baṃda hoya gaye so nāhaṇī kā rājā ki mā kī arajadāsatī pātasāhajī nai āi chī tī mai līṣau tho jo garu hamāre pahāṛa mai hai ara hamāre loṃgoṃ gheryā hai so barapha kai āgai dāva pakaṛaṇai kā lagatā nahī so barapha pa-(--) pakaṛi hajuri lyāulī so garu kā āvaṇā keteka dīṃna parī paṛyā hai ara yāhā (sic!) bhī ṣabarī hai jo usa pai loga asavāra payādā hajāra āṭha chai ara laṛāi ko tayāra baiṭhā hai so nāhaṇī kā rāṃjā kā kucha bala lagatā nahī ara keteka isa bhātī kahate hai jo garu to nikasi gayāṃ ara keteka loga usa ke barapha kai sababa so rahe hai so jo samācāra hoyalā so pāchāṃ the araja liṣaulo jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - isa pāṃtasāhī kī hakīkatī kucha liṣī jāya nahī ghaṛī mai to pātasāhajī kahuṭhi nai jābā ko kuca phuramāvai ara pesaṣāno kahuṭhi nai jāya pahailī to ṣabari chī jo ludhiyāṇā kī trapha kī ṣabarī thī jo vahā jāya garu ke sīṣoṃ koṃ taṃbīha karai ara garu ke caka uṭhāya deha ara abai kuca sahāraṇapura

buṛīyā ko kiyāṃ so yā ṣabarī hai jo myāna davāba ki rāha hoya sāhajīhānābāda ko jāya ti sau pātasāhajī kī hakīkatī kyau araja pahucābā mau āvai nahī jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - baṃdā to yahā bhaṃḍāri kai sāthī jo darabāra mai radabadala hoya hai so karai hī hai jī | ara śrī mahārāṃjā ajīta syaṃghajī kī trapha sau bhaṃḍārijī kī lāra baṛā baṛā ṭhākara-loga āye hai so jai sarakāra kī bhī trapha sau koi baṛā ṭhākara-loga vā mutasadī yeka āvai to salāha dolata hai jī jyo vai bhi darabāra mai radabadala karī araja liṣabo karai jī | śrī mahārāṃjā yā bāta ṣātrī mubāraka mai na lyāvaige jo baṃdā ājuradā hoya yā araja līṣī na hai salāha dolatī hai jo baṃdā kī araja majura hoya jī | śrī mahārājājī salāmatī - hukama āyāṃ jo bīdyādhara māphīka liṣe nāyaba apaṇe kai jāharī karī jo bījai syaṃghajī kā loga jo āgai purāṃ bāṇārasa vā baikuthapura kā mai the so sanadhī pahutā bī hāṃsīla māsa 6 ko agāu mutasarapha huye ara pathara vāgau masālo havaili (?) ko becī dīyo tīsa vāsatai tīna hasabala hukama vā ṣata līṣe navāba ṣāṃna ṣāṃnā ke yeka phojadāra baṇārasa ke koṃ vāṃ (?) divāna ilāhābāsa (sic!) ke kovā divāna paṭaṇe ke koṃ līṣāya bhejīyo so baṃdāṃ navāba sau araja kari ara hasabala hukama tathāṃ ṣata navāba ke māphīka hukama hāsīla karī bhejolo jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - ghāsīrāṃma divāna pīrāṃnanātha kā beṭāṃ ko bāgavāṃjamī (?) kadīma sau kasabāṃ ābairi mai hai ara abai ābairi kā bābhaga (?) jorāṃ vari dharatī vāṃ kuvāṃ dabāvai hai so vāṃ bāgavājamī ṣāṃnājāda kodi (?) uhau so ṣāṃnājāda cāhai hai jo vahā bāga karai tī sau baṃdā ki yā araja hai jo paravāṃno yeka divāna rāṃmacaṃda vā cuhaṛa syaṃgha rājāvata

kai nāya ināyata hoya jo māphīka sadāṃmadi kai bābhaga amala karai jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - mītī phāgaṇa badī 6 bāra budhavāra nai pātasāhajī ko kuca huvo so ghaṛī 5 carātī gayā ḍerā dāṣīla huvā jī mītī phāgaṇa badī 11 bīsapatīvāra pesaṣāno pātasāhī cālyau so kosa aṭhāi jaribī sahāraṇapura kai mutasali jāya ṣaṛo huvo chai jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - nānhurāṃma bhāṇījoṃ ṣānājādaṃ ko hai ara hajurī cākari karai hai so una nai jāgīra a-sī-(---)--ha mai ika-māhoṃ pai dāna huvo tī sau baṃdā umedavāra hai jo mutasadi hajurī kānai hukama hoya jo māphīka paṃcā kai una koṃ bhī jāgīra deha jī jyau ṣātra jamā sau hajurī mau cākarī karabo karai jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - pātasāhajī phuramāi jo sahāraṇapura sau pesaṣāṃnāṃ mukalasapura nai calāvau vahā hama sikāra ṣelaige | ora darabāra kī hakīkatī paṃcolī jagajīvana dāsa kā līṣyau sau vāṃ vākā kī pharada sau araja pahucailī jī | mītī phāgaṇa badi 13 dītavāra (?) saṃ. 1767 |||||