www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 282

śrī gopālajī sata chai jī

|| śrī mahārājādhirāja mahārājājī śrī

|| mīrajā rājā savāiṃ jai sighajī

||:|| sidhi śrī mahārājādhirāja mahārājājī śrī | caranakamalānu sevaga ṣānājāda paṃcolī jagajīvana dāsa liṣataṃ tasalīma baṃdagī avadhārajo jī | aṭhā kā smāṃcāra śrī mahārājājī kā teja paratāpa kara bhalā hai | śrī mahārājājī rā sīṣa smācāra sāsatā parasāda karāvajo jī | śrī mahārājājī sāhaba hai dhaṇī hai | śrī paramesurajī rī jāyagāṃ haiṃ | mhe ṣānājāda baṃdā hāṃ | gaṃgājala pāna ārogaṇa rā ghaṇāṃ jatana phuramāvajo jī | śrī pātasāhajī śrī mahārājājī sai maharavāna hai | śrī mahārājājī ghaṇo suṣa pāvajo jī |

| śrī mahārājājī salāṃmata - darabāra kā smācāra taphasīlavāra pai dara pai āgai arajadāsata karī hai tāṃ sai araja pohotī hosī jī |

śrī mahārājājī salāṃmata - navāba kutabula mulaka āpa kī havelī mai dīvāna kīyā baiṭhā thā | su sarai dīvāna sāha aṇadarāma nai va ṣāṃnājāda kī bhāṃta bhāṃta sai tasalai pharamāiṃ ju rāva budhasighajī kai vāsatai pātisyāhajī sai araja kara ṭhaharāi hai | aba pātasāhajī dīvāna karai ara rāvajī ku vatana kī sanada dāṃpaṇa sanada deṇa pahalī śrī mīrajā rājājī hajura āvai to mavaphaka karāra kai āṃvauhīlā taba sāha majakura araja karī ju śrī mahārājājī ko bhī yo hī irādo hai ju rāvajī kai nāva sanada āvai ara rāvajī nai budī baiṭhāya ara hajura jāṃvā su sanada yo-ho-cāṃ (?) pāchai hajura āvasī |

śrījī salāṃmata - aba tāiṃ navāba chāṃnai bātāṃ karai thā ara abai sarai dīvāna i bhāṃta phuramāi hai jī |

śrī mahārājājī salāṃmata - pātisyāhajī nai bohota barasāṃ sai bhagaṃdara ko ājāra hai su pāṇīpatha kī tarapha padhārā taṭhai mhe va saradī bohota huiṃ tī su ājāra baseṣa hoya āyo su phīraṃgī ilāja karai hai aika surāṣa mai to batī jāya hai aika suṣa cīkai hai tī su baseṣa ājāra hai paṇa yyāṃ dīnā mai to phurasata hai dīna dīna phurasata hotī hī jāya hai sītāba āchā hosī jī |

|| mahārājājī salāṃmata - mahārāja śrī ajīta sighajī kī tarapha sai aṭhai bīradha māna (?) pohata hai tī kai līṣo āyo ju ḍolo ajmera āyo su ajmera ko subaidāra mavāphaka hukama kai sāṃmoha gayo su ḍolo sītāba āsī | su byāha kai vāsatai ṣabara hai sāyasata ṣāṃ kī havelī mai va ajada ṣāṃjī kī havelī mai byāha hoya ara mahārājā ajīta sighajī ko jasotapurā kā havāladārāṃ tai līṣo āyo hai ju jasotapurā kī havelī kau suphaidī karājo āpaṇī havelī mai byāha karasyāṃ | su purā kā havāladāra mhārāja kā hukama mavaphaka havelī ke suphaidī karāvai hai ḍolo āyā pāchai jaiṭha hī byāha hosī su pāchāṃ sai arajadāsata karasa (sic!) jī |

śrī mahārājājī salāṃmata - dāuda ṣāṃ nai nīkāla debā kī ara burahāṃnapura mai amala karabā kī navāba amīrula umarāva kī arajadāsata āiṃ ara līṣo hai i nai nīkālana deto to i bāta mai mhārī badana kasī thī ara pātisyāhī baṃdabasata mai ṣalala tho | abai manasaba ko isatīphā bhejo hai ju umaidavāra hu manai makā ko hukama hoya makai jāṃū ara kutabula mulaka nai bhī ṣata bhejo hai | su kutabula mulaka vā arajadāsata va āpa ko ṣata bajanasa rāya ṭeka caṃda amīrula umarāva kā vakīla kai hātha de pātisyāhajī nai gujarānī pātisyāhajī paḍha ara ṣusavakata huvā ara kutabula mulaka nai ṣāsa dasaṣatāṃ ruko liṣo jo haṃma pātasyāha ara tama vajīra ṣudāya nai baṇāyā hai | hamārai ara tumārai donu bhāyāṃ kai bīca ṣudāya ṣudāya kā rasula kurāna bīca hai tuma hara bhāṃta ṣātra jyā rāṣa mulaka kā baṃdabasata karo tumārī ṣātra mai bhalāṃ āvai | su ka-ro-(----) nai rāṣo dura kīyā cā-ho tī nai dura daro ara amīrula umarāva nai pharamāna va sīrapāva javāhara va hāthī i phateha kī bhejī ara pharamāna tayāra hoya taba hajura lāvo ju mhe ṣāsa dasaṣatāṃ līṣaṇo hai su līṣā ara jī harāma namaka nai yo tuphāna kīyā thā su pasemāna hoyage ara usa paṭhāṇa jāhala ku amīrula umarāva kī ṣātra mai āvai uṭhai rāṣai ṣātra mai āvai ihāṃ bheja de ara burahānapura kī subādārī dāuda ṣāṃ sai tagīra karī aṣatīyāra sāro amīrula umarāva ko hī raho ara ṣāna dārāṃ kī mohara sai hasabula hukama dāuda ṣā nai pahocyā thā ara vāṃ hasabula hukamāṃ kī nakala dāuda ṣāṃ āpa i mohara sai amīrula umarāva pāsa bhejī thī | su amīrula umarāva pātisyāhajī kī hajura bhejī su aṭhai ṣāṃ dorāṃ kutabula mulaka āgai kurāna para hātha dhara ara naṭa gayo jo mai na bhejya turāṃnāṃ tuo (sic!) (---) kara to hamata karī hosī dusarai dīna amīrula umarāva kī arajadāsata beṭā huvāṃ kī va najara hajāra mohara hajāra rupīyā āyā ara logāṃ aṭhai kutabula mulaka kī najara kīvī |

|| śrī mahārājājī salāṃmata - śrījī ṣata abadulā ṣā nai va ṣāna dorā nai va rājā ratanacaṃda nai saha aṇadarāma kani bhejā thā su gujarānāṃ |

śrī mahārājājī salāṃmata - nījāṃmula mulaka aba tāiṃ jāgīra pāiṃ nhī tī su doya aḍhāiṃ hajāra suvāra to āpa kā ara hajāra suvāra beṭā kā ghara kā cākara thā su sārā bara-tarapha kīyā ara asavāra sai doya cākara rāṣā taba navāba kutabula mulaka kahāya bhejo jāgīra pāsuṃ taba phera rāṣasuṃ |

|| śrī mahārājājī salāṃmata - takaraba ṣāṃ ṣānasāṃmā kai javāiṃ paraganā sīhanaṃda ko ijāro bāvana lāṣa rupīyā bei le gayo tho su paragano majakura guru kā sababa sai verāna hai tī su mavāphaka karāra kai rupīyā purā pātisyāhī ṣajānai na-bharā tī su alī ahamada ṣāṃ āgai phojadāra tho tī nai hī phera phojadārī huiṃ jī

||| śrī mahārājājī salāṃmata - navāba ṣāṃ dorāna mīra bakasī ko nāya bahuvo he taba sai yā mukarara hui hai ju jītarā manasabadāra i pātasyāha kā ahada mai no sarapharāja huvā hai tāṃ nai dastaka dāga kī va cokī kī bīnā pātisyāha jī sai araja kīyā na dāṃ ara jo dasataka dāga kī kai va cokī kai vāsatai ilatamāsa līṣa de hai tī upara na to dasaṣata karai hai na pātisyāhajī sai araja karai navāba amīrula umarāva cālāṃ pāchai cyāra manasabadārāṃ kī ilatamāsāṃ upara bara-taraphī kā dasaṣata kara bhejā hai ora dasaṣata aba tāiṃ na kīyā hai na mīsala gujaranai hai bakasī-garī ko kāma kucha na karai hai su na jāṃṇaje yāṃ kā dīla mai kāiṃ matalaba hai |

mī. bhādavā sudi 11 saṃvata 1772 |||||